Vedtægter

Vedtægter for Hirtshals Familie- og Firmaidræt

§ 1 Foreningens navn:

Foreningens navn er Hirtshals Familie- og Firmaidræt
Initialer: H.I.F.F.I.
Stiftet: 24.01.1979

 

§ 2 Foreningens hjemsted:

Foreningen er hjemmehørende i Hjørring Kommune.

 

§ 3 Foreningens formål:

Foreningens formål er gennem arbejdspladsen, familien og andre fællesskaber at fremme interessen for idræt, motion og samvær.

 

§ 4 Organisationsforhold:
Foreningen er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de
for dette forbund til enhver tid gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser.

 

§ 5 Medlemskab:                                             
5.1. Foreningen er åben for alle, optager personer som nedenfor anført:

a. Firmaklubber, brancheklubber samt deres familier

b. Fællesskaber samt deres familier

c. Medlemmer til individuelle aktiviteter

5.2. Optagelse af medlemmer afgøres af bestyrelsen, fsv. angår 5.1.a, 5.1.b.

 

§ 6 Udmeldelse:

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen

 

§ 7 Ordinær generalforsamling:

    
7.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær general- forsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside.

      
7.2. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Konstatering af fremmødte stemme berettigede medlemmer.  

2. Valg af dirigent.

3. Bestyrelsensberetning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Orientering vedrørende kontingenter.

7. Orientering om næste års budget.

8. Valg i henhold til vedtægterne.

9. Eventuelt. 

                                                  

7.3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før mødet.

7.4. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede medlemmers antal.

7.5.Over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten og formanden for foreningen.

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling:

8.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom bilagt dagsorden.

8.2. Anmodningen fra medlemmerne skal imødekommes af bestyrelsen senest .1 måned efter modtagelsen.
Mødet indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside.

 

§ 9 Valg:

9.1 Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år. 

9.2 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 7 personer.

9.3 På lige år vælges formand og 2. bestyrelsesmedlemmer. På ulige år vælges kasser og 3. bestyrelsesmedlemmer.

9.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold til forretningsorden for bestyrelsen.

9.5 Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse afgår skiftevis hvert år.

9.6 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne afgår skiftevis hvert år.

9.7 Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

 

§ 10 Afstemninger:

10.1 Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændring i vedtægterne.

10.2 Alle aktive medlemmer har møde- og stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingent restance.

10.3 Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

10.4 Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot ét stemmeberettiget medlem kræver det. Blanke og ugyldige stemmer gælder ikke.

10.5 Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til § 7.3., kan komme til behandling og afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet.

 

§ 11 Bestyrelsen:

11.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og repræsenterer denne i alle foreningsmæssige forhold.

11.2 Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden samt retningslinjer til de for arbejdet nødvendige udvalg.

11.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller næstformand er til stede.

11.4 Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Bestyrelsens medlemmer kan kræve skriftlig afstemning i personsager.

11.5 Bestyrelsen ansætter/afskediger den for arbejdet nødvendige hjælp og udarbejder hertil hørende arbejds- og funktionsbeskrivelse.

 

§ 12 Udvalg:

12.1 Til varetagelse af de daglige praktiske og idrætslige opgaver, kan bestyrelsen nedsætter det for arbejdet nødvendige antal udvalg.

12.2 Efter indstilling fra aktiviteten godkender bestyrelsen formand og fastsætter i samråd med den antallet af udvalgsmedlemmer.

12.3 Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for udvalgets praktiske virke med til hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser og kompetencer.

 

§ 13 Ad hoc udvalg:

13.1. Bestyrelsen kan nedsætte/opløse ad hoc udvalg til løsning af særlige kortere varende opgaver.

13.2 Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer til disse udvalg og udarbejder retningslinjer for disse.

 

§ 14 Medlemspligter:

14.1 Medlemmer er forpligtiget til at rette sig efter de for foreningens til enhver tid gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser.

14.2 Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte medlemmer fra deltagelse i foreningens aktiviteter og stævner indtil forholdene er bragt i orden.

 

§ 15 Tegningsret:

15.1 Foreningen tegnes af formanden og kasserer. Fuldmagter og økonomiske dispositioner kræver for at være gyldige underskrift af formand og kasserer.

15.2 Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver en godkendelse på en generalforsamling samt underskrift af et flertal af bestyrelsen.

15.3 Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse og udvalg samt medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovlige trufne beslutninger og afgørelser.

 

§ 16 Kontingenter:

16.1 Kontingenter fastsættes hvert år af bestyrelsen forud for hver aktivitetsopstart og forfalder til betaling ved præsentation.

16.2 Restancer i kontingenter ud over 3 måneder fra forfaldsdato, medfører automatisk sletning af medlemskabet
i foreningen. Ingen, der er slettet p.g.a. restancer, kan optages på ny, før
vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

16.3 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nedsætte et kontingent, eller fritage et medlem for kontingent.

 

§ 17 Regnskab og revision:

17.1 Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status. 

17.2 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

17.3 Revision af regnskabet skal være foretaget senest med udgangen af februar måned, og underskrives af formand, kasserer og revisorer. 

17.4 De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde på grundlag af retningslinjer godkendt af generalforsamlingen. 

17.5 Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere at der foreligger nødvendig dokumentation for indestående på foreningens diverse konti, herunder bank - og
girokonti.

17.6 Revisionen kan foretage uanmeldt kasseeftersyn i foreningen.

 

§ 18 Eksklusion: 

18.1 En enig bestyrelse kan
til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer, der beviseligt
arbejder til skade for foreningen, eller udviser grov usportslig optræden ved
foreningens stævner og arrangementer.

18.2 Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens behandling.
Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

 

§ 19 Doping:

19.1 Foreningens medlemmer er forpligtiget til at overholde gældende doping-bestemmelser godkendt af Dansk Firma-idrætsforbund.

19.2 Foreningens medlemmer er forpligtiget til på foranledning af Anti Doping Danmarks kontrollanter at afgive dopingtest.

 

§ 20 Vedtægtsændringer:

20.1 Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelsen, udvalg og medlemmer.

20.2 Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor på generalforsamlingen.

20.3 Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav, uden at § 20.2 behøves at være opfyldt.

 

§ 21 Foreningens opløsning:  

21.1 Opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor.

21.2 Generalforsamlingen skal samtidigt træffe afgørelse om afvikling af evt. fast ejendom samt anvendelse af overskydende midler efter indstilling fra bestyrelsen. Her er
almindeligt flertal tilstrækkelig.

21.3 Foreningens midler skal tilfalde almennyttige formål i henhold til folkeoplysningsloven.

21.4 Bestyrelsen har pligt til at forestå en ordentlig afvikling af foreningen, herunder nødvendige møder med myndigheder, m.fl.

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling, den 28.03.2014.Jens K Nielsen            Susanne Pedersen

      Dirigent                        Formand

 

§1 Første overskrift

Foreningens navn er Hirtshals Familie- og Firmaidræt
Initialer: H.I.F.F.I.
Stiftet: 24.01.1979

§ 2. Foreningens hjemsted:

Foreningen er hjemmehørende i Hjørring kommune.

§ 3. Foreningens formål:

Foreningens formål er, at tilbyde firmaidræt og sundhedsfremme, og herved stimulere interessen for idræt, motion og samvær.